درباره ما

معرفی دکتر علیرضا اکرمی نژاد

با بیش از ۲۵ سال تجربه

تجربیات و موفقیت

دکتر علیرضا اکرمی نژاد

دکتر اکرمی نژاد روانپزشک سال ۱۳۶۶ دانشکاه شهید بهشتی تهران با رتبه ۱۳۷ پذیرش شدم و متخصص اعصاب و روان و عضو انجمن روانپزشکان ایران و بازرس انجمن روانپزشکان و مدرس دانشگاه فردوسی مشهد و ریاست کمیته اموزش و پزوهش مراکز درمان اعتیاد استان و عضو هیت مدیره مراکز درمان استان . بنیانگزار مرکز درمان نروتکنولوزیک در مشهد که شامل نقشه برداری رنگی مغز و تحریک الکتریکی مغز tdcs و تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای rtms مدیر مرکز درمان اعتیاد کامیاب و ارمعان کامیابی دارای لوح تقدیر بعنوان مدرس برتر در سال ۹۰ . استاد راهنمای ۱۵۹ پایان نامه مقطع ارشد و کارشناسی

برگزاری پزشک منتخب سال ۱۴۰۰